" /> " />

سلام علیکم

خواهشمندم بر ویدئوی تلاوت زیر کلیک فرموده و بلندگوی کامپیوتر را روشن و در اوج صدا تلاوت فوق زیبای زیر را بشنوید. تلاوتی که قلوب را منقلب نموده و جلا می دهد و وجدان درون را بیدار می کند خدا ما را ببخشد